อันนี้ดู ที่นั้นสอบและเลขที่สอบนะ๊จีะ…
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp
ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์สอบหรือไม่ ถ้าธนาคารโอนเงินไม่ถูกต้อง ขอให้รีบติดต่อฝ่ายการเงิน ตามเบอร์โทรที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินของผู้สมัคร ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 นี้เท่านั้น หลังจากเวลานี้แล้วจะไม่มีสิทธิ์สอบ

กรอบสาระและเนื้อหาวิชาสำหรับการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554

วิชา 01 ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหาสาระวิชาภาษาไทย 5 เล่ม ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1. วรรณสารศึกษา เล่ม 1
2. วรรณสารศึกษา เล่ม 2
3. ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ชั้น ม.5
4. ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด ชั้น ม.6
5. วรรณคดีวิจักษ์ ชั้น ม.5

วิชา 02 สังคมศึกษา
กรอบเนื้อหาจะสอดคล้องและครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4 (4-6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ) ที่จัดทำขึ้น ครบทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ 12 มาตรฐานการเรียนรู้และ 4 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระหลักสำคัญ ดังนี้

สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เช่น หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน การประพฤติตามหลักธรรม ศาสนพิธี การพัฒนาตนและบำเพ็ญตนตามศาสนธรรม

สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมประกอบด้วย สังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน ระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

สาระการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริโภค การใช้ทรัพยากร หลักเศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐศาสตร์ สถาบันทางเศรษฐศาสตร์ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

สาระการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย แนวคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง ความเป็นมาของชาติไทย ภูมิปัญญาไทยและการธำรงความเป็นไทย

สาระการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ ได้แก่ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ชาติ การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสื่อสารที่มีความหมายและถูกต้อง

วิชา 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)
ใช้เนื้อหาตาม
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานของ สสวท.
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1, 2
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1, 2 และ
2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ของ สสวท.
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1, 2
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1, 2
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1

วิชา 05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

วิชา 06 เคมี
1. อะตอมและตารางธาตุ
2. พันธะเคมี
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
5. ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. สมดุลเคมี
8. กรด-เบส
9. ไฟฟ้าเคมี
10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
11. เคมีอินทรีย์
12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
13. สารชีวโมเลกุล

วิชา 07 ชีววิทยา
สาระวิชาจะครอบคลุมเนื้อหา บทเรียนในหนังสือที่ใช้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดตามหลักสูตรมัธยมการศึกษาตอนปลาย

วิชา 08 ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่
แรงและกฎของนิวตัน
งาน พลังงาน

พลังงานศักย์และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
โมเมนตัม
การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม

การเคลื่อนที่แบบคลื่น
ของไหล
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์

แสง เสียง
ไฟฟ้า วงจร
สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก

วิชา 09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์)
ใช้เนื้อหาตาม
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานของ สสวท.
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1, 2
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1,2

วันเดือนปี กำหนดการ
อังคารที่ 20 ก.ค. 53 วันสุดท้ายของโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อังคารที่ 10 ถึง
อังคารที่ 31 ส.ค. 53
นักเรียนสมัครสอบวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://reg2.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครและศูนย์สอบ (ถ้าประสงค์)
อังคารที่ 10 ถึง
จันทร์ที่ 30 ส.ค. 53
รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 3/2553ทาง Website http://www.niets.or.th โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th
พุธที่ 1 ถึง
อังคารที่ 7 ก.ย. 53
– ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ยกเว้นข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครและศูนย์สอบ)
– โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปี การศึกษา 2554
พฤหัสฯที่ 2 ก.ย. 53 -วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
พุธที่ 6 ต.ค. 53 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website http://www.kku.ac.th , http://reg2.kku.ac.th) และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
เสาร์ที่ 9 ถึง
อังคารที่ 12 ต.ค. 53
ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3/2553 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จันทร์ที่ 1 ถึง
จันทร์ที่ 8 พ.ย. 53
โรงเรียนต่างๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ http://reg2.kku.ac.th แล้ว upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ฯ
เสาร์ที่ 6 ถึง
จันทร์ที่ 8 พ.ย. 53
สอบข้อเขียน (วิชาหลัก ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสาร์ที่ 13 ถึง
อาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 53
– สอบภาคปฏิบัติวิชาดนตรีไทย วิชาดนตรีสากล และวิชาดนตรีการแสดงพื้นเมือง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี)
– สอบวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม
– สอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)
– ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา)- สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบ ในตารางสอบคัดเลือกฯ)
ศุกร์ที่ 10 ธ.ค. 53 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ทาง Website http://www.kku.ac.th)
– ประกาศผลคะแนนรายวิชาหลัก เป็นรายบุคคล ผ่าน Website http://www.kku.ac.th
จันทร์ที่ 13 ธ.ค. 53 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ทาง Website http://www.kku.ac.th)
พฤหัสฯที่ 16 ถึง
ศุกร์ที่ 17 ธ.ค. 53
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
ศุกร์ที่ 24 ถึง
อาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 53
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
อังคารที่ 28 ธ.ค. 53 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website http://www.kku.ac.th
อังคารที่ 4 ถึง
พุธที่ 12 ม.ค. 54
ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทาง Website http://www.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 25 ก.พ. 54 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พุธที่ 9 มี.ค. 54 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษา ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admission
Advertisements