ขณะนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มข. ได้เปิดให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องจาก มข. ยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบของ มข.แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2554 โดยนักศึกษาต้องเข้าระบบก่อน จึงจะสามารถส่งข้อมูลกู้ยืมได้

สำหรับเอกสารที่นักศึกษาต้องส่งมีดังนี้ (วัน-เวลา ส่งเอกสาร 23 – 31 พฤษภาคม 2554) นักศึกษาสามารถจองเวลาด้วยตนเองหลังจากส่งข้อมูลขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว)

  • แบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์จากระบบ e-Studentloan (ระบบ กยศ.กลาง) จำนวน 1 ชุด
  • กรณีผู้ปกครองหรือคู่สมรสประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายหรือรับจ้าง ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ ดาวน์โหลดที่นี่
    และต้องส่งบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย
  • กรณีผู้ปกครองหรือคู่สมรสมีอาชีพรับราชการหรือเป็นพนักงานหน่วยงานเอกชนให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยไม่ต้องส่งสำเนาบัตรของผู้บังคับบัญชา
  • กรณีที่บิดา มารดาหย่าร้างกันให้ส่งใบสำคัญการหย่า หากไม่มีใบสำคัญการหย่า ให้ใช้หนังสือรับรองการเลิกร้างกัน ดาวน์โหลดที่นี่
  • กรณีที่ผู้ปกครองมิใช้บิดาหรือมารดา ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ปกครองด้วย  ดาวน์โหลดที่นี่
  • กรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

from; http://studentloan.kku.ac.th/ 

ขอบคุน ร้อยเอ็ด ระยอง รถมือสอง

Advertisements